Privaatsusteatis

Sissejuhatus

Danone teab, et teid huvitab, kuidas teie isikuandmeid kasutatakse ning me teadvustame, et teie privaatsuse kaitsmine on oluline.

Käesolev Privaatsusteatis selgitab, kuidas Danone S.A. ning kõik tema tütarettevõtted (edaspidi „Danone“) koguvad ning haldavad teie isikuandmeid. See sisaldab teavet selle kohta, missuguseid andmeid me kogume, kuidas me neid kasutame, miks me andmeid vajame ning kuidas sellest võib teile kasu olla.

Kui teil on küsimusi või kui te soovite esitada taotluse seoses mõne oma andmesubjekti õigusega, siis võtke meiega ühendust info@nutrimedical.ee.

Käesolevat privaatsusteatist uuendati viimati 6. oktoobril 2017.

Peamised põhimõtted ja pühendumine privaatsusele

Danone’is oleme pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele. Meie eesmärgiks on kaitsta mistahes meie käes olevaid isikuandmeid, hallata teie isikuandmeid vastutustundlikul viisil ning olla oma tegemistes läbipaistev. Teie usaldus on meile oluline. Seega oleme pühendanud end järgnevate põhimõtete järgimisele:

 • Teil ei ole vähimatki kohustust anda meile mistahes isikuandmeid, mida me teie käest küsime. Sellele vaatamata, kui te otsustate oma andmeid mitte jagada, ei pruugi meil olla võimalik tagada teile mõne teenuse pakkumine või toote kasutamine;
 • Me kogume ja töötleme teie andmeid üksnes eesmärkidel, mis on välja toodud käesolevas Privaatsusteatises või konkreetsetel eesmärkidel, millest me teid eelnevalt teavitame ja/või millega te olete eelnevalt nõustunud;
 • Me üritame koguda, töödelda ning kasutada nii vähe isikuandmeid kui võimalik;
 • Kui me kogume teie isikuandmeid, on meie eesmärgiks hoida need võimalikult täpsed ja ajakohased;
 • Kui meie kogutud isikuandmed ei ole enam vajalikud mistahes eesmärgil ning seadusest ei tulene kohustust andmeid säilitada, teeme kõik endast oleneva, et andmed kustutada, hävitada või püsivalt tuvastamisvõimetuks muuta;
 • Teie isikuandmeid ei jagata, müüda, laenutata ega avaldata muul juhul kui on kirjeldatud käesolevas Privaatsusteatises.
 • Teil ei ole vähimatki kohustust anda meile mistahes isikuandmeid, mida me teie käest küsime. Sellele vaatamata, kui te otsustate oma andmeid mitte jagada, ei pruugi meil olla võimalik tagada teile mõne teenuse pakkumine või toote kasutamine;
 • Me kogume ja töötleme teie andmeid üksnes eesmärkidel, mis on välja toodud käesolevas Privaatsusteatises või konkreetsetel eesmärkidel, millest me teid eelnevalt teavitame ja/või millega te olete eelnevalt nõustunud;
 • Me üritame koguda, töödelda ning kasutada nii vähe isikuandmeid kui võimalik;
 • Kui me kogume teie isikuandmeid, on meie eesmärgiks hoida need võimalikult täpsed ja ajakohased;
 • Kui meie kogutud isikuandmed ei ole enam vajalikud mistahes eesmärgil ning seadusest ei tulene kohustust andmeid säilitada, teeme kõik endast oleneva, et andmed kustutada, hävitada või püsivalt tuvastamisvõimetuks muuta;
 • Teie isikuandmeid ei jagata, müüda, laenutata ega avaldata muul juhul kui on kirjeldatud käesolevas Privaatsusteatises.

Mis isikuandmeid me kogume?

Kogutavad isikuandmed on erinevad ning sõltuvad kogumise eesmärgist ning teile pakutavast tootest või teenusest.
Üldiselt võime teie käest koguda järgnevaid isikuandmete liike:

Meil võib teie isikuandmeid vaja minna ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või meievahelisest lepingulisest suhtest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kui me kogume ja kasutame teie isikuandmeid eespool nimetatud eesmärkidel või mudel eesmärkidel, teavitame teid sellest enne andmete kogumist või andmete kogumise ajal.

Vajaduse korral küsime teilt nõusolekut isikuandmete töötlemiseks. Kui te olete töötlustegevusteks andnud oma nõusoleku, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Teie õigused

Kui me töötleme teie isikuandmeid, on teile tagatud teatud õigused ning teil on võimalus neid õigusi igal ajal kasutada. Oleme allpool esitanud nendest õigustest ülevaate üheskoos teabega, mida see teile kaasa toob. Teil on võimalik oma õigusi teostada meie e-maili info@nutrimedical.ee.
Õigus juurdepääsuks isikuandmetele ning andmete parandamine
Teil on õigus igal ajal taotleda oma isikuandmetele juurdepääsu, parandada andmeid või uuendada neid. Mõistame nimetatud õiguste olulisust ning kui teil on soov mõnda oma õigustest teostada, palun võtke meiega ühendust meiega e-maili teel info@nutrimedical.ee.

Andmete ülekandmise õigus
Teie isikuandmed on ülekantavad. See tähendab, et andmeid on võimalik elektrooniliselt liigutada, kopeerida või edastada. Käesolev õigus kohaldub üksnes järgnevatel juhtudel:

 • töötlemine põhineb teie nõusolekul;
 • töötlemine toimub lepingu täitmise eesmärgil;
 • töötlemine toimub automatiseeritult;

Kui teil on soov teostada oma andmete ülekandmise õigust, palun võtke meiega ühendust e-maili info@nutrimedical.ee.
Õigus isikuandmete kustutamisele

  Teil on õigus nõuda, et kustutaksime teie andmed, kui:

 • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud; või
 • te võtate meile eelnevalt oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks; või
 • te esitate vastuväite oma isikuandmete töötlemise suhtes otseturunduse eesmärkidel; või
 • te esitate vastuväite oma isikuandmete töötlemise suhtes Danone’i õigustatud huvidest lähtuvalt (näiteks selleks, et parandada üldist kasutajakogemust meie veebilehekülgedel); või
 • teie isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; või
 • teie isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita õigusega ette nähtud kohustust.

Kui teil on soov kustutada isikuandmed, mis meil teie kohta on, palun võtke meiega ühendust e-maili info@nutrimedical.ee ning me võtame mõistlikke samme selleks, et vastata teie taotlusele vastavalt kohalduvale õigusele.

Kui meie kogutud isikuandmed ei ole enam vajalikud mistahes eesmärgil ning seadusest ei tulene kohustust andmeid säilitada, teeme kõik endast oleneva, et andmed kustutada, hävitada või püsivalt tuvastamisvõimetuks muuta.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele
Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist järgnevatel juhtudel:

 • teie hinnangul on meie käsutuses olevad isikuandmed ebaõiged; või
 • isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid isikuandmete kustutamise asemel eelistaksite te selle asemel piirata oma isikuandmete töötlemist; või
 • me ei vaja teie isikuandmeid enam eesmärkidel, mille jaoks me andmeid algselt kogusime, kuid andmed on teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või
 • olete esitanud oma isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite ning ootate kinnitust selle osas, kas teie õigused seoses vastuväitega kaaluvad üles teie isikuandmete töötlemise õiguslikud alused.

Kui teil on soov piirata oma isikuandmete töötlemist, palun võtke meiega ühendust e-maili teel info@nutrimedical.ee ning me võtame mõistlikke samme selleks, et vastata teie taotlusele kooskõlas õiguses ette nähtud kohustustega.

Õigus esitada vastuväiteid

Teil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes. Palun võtke meiega ühendust e-mali teel info@nutrimedical.ee.

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Teil on õigus esitada kaebus otse järelevalveasutusele seoses sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme

Mõistame, et teie isikuandmete turvalisus on oluline. Teeme kõik endast oleneva, et kaitsta teie isikuandmeid väärkasutuse, sekkumise, kaotsimineku, loata juurdepääsu, muutmise või avaldamise eest. Oleme võtnud kasutusele mitmeid turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid. Näiteks kasutame ligipääsupiiranguid, tulemüüre ning turvalisi servereid, samuti krüpteerime isikuandmeid.

Teie isikuandmete jagamine

Kui jagame teie isikuandmeid tütarettevõtete ja teiste organisatsioonidega, veendume eelnevalt, et andmeid jagatakse üksnes selliste organisatsioonidega, kes kaitsevad teie isikuandmeid ning järgivad kohalduvaid andmekaitseseaduseid samal või ligilähedaselt samal määral kui meie seda teeme.

Teie isikuandmeid ei jagata, müüda, laenutata või avaldata muudel kui käesolevas Privaatsusteatises sätestatud juhtudel. Küll aga võime jagada teie andmeid, kui vastavasisuline nõue tuleneb seadusest ja/või seda nõuavad riigiasutused.

Andmete rahvusvaheline jagamine

Isikuandmeid võidakse töödelda väljapool Euroopa Majanduspiirkonda (EEA). Kui andmetöötlus toimub väljapool EEA-d, tagab Danone, et piiriülene andmetöötlus on kaitstud piisavate kaitsemeetmetega.

Kaitsemeetmed, mida kasutame, kaitsmaks piiriülest andmetöötlust, hõlmavad:
a) Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud lepingu tüüptingimused. Nimetatud standardsed lepingu tüüptingimused pakuvad piisavaid kaitsemeetmeid, et tagada vastavus Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusest tuleneva piisavuse ja turvalisuse nõuetega; või
b) Sertifitseerimised, mis tagavad, et kolmandad isikud, kes asuvad väljapool EEA-d, töötleksid isikuandmeid viisil, mis on kooskõlas Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusega. Isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt kiidetakse sertifikaadid heaks kas Euroopa Komisjoni, pädeva järelevalveasutuse või pädeva riikliku akrediteerimisasutuse poolt.

Automatiseeritud otsuste tegemine ja profiilianalüüs

Mõningate teenuste ja toodete jaoks võime töödelda teie isikuandmeid, kasutades selleks automatiseeritud otsuste tegemise vahendeid. Põhimõtteliselt tähendab eeltoodu seda, et otsused langetatakse automaatselt ning ilma inimese sekkumiseta.

Ühtlasi võime teie isikuandmeid töödelda profiilianalüüsi eesmärgil, et ennustada teie käitumist meie veebileheküljel või ennustamaks, millised tooted võivad teile huvi pakkuda.

Kui otsustame taolisi meetodeid kasutada, teavitame teid loomulikult sellest ning anname teile võimaluse enne vastavate protsesside kohaldamist nende kasutamisele vastuväiteid esitada. Võite meiega taolise töötlemise kohta täiendava teabe saamiseks igal ajal kontakti võtta e-maili teel info@nutrimedical.ee.

Küpsised ja muud tehnoloogiad

Võime teie isikuandmeid koguda ka läbi küpsistekasutuse ning muude tehnoloogiate. Käesolev võib toimuda, kui külastate meie või kolmandate isikute veebilehekülgi, vaatate meie veebipakkumisi või kasutate meie/kolmandate isikute mobiilirakendusi ning eelnev võib hõlmata järgnevat teavet:

 • teave teie seadme veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi kohta;
 • kasutatava seadme IP aadress;
 • milliseid meile kuuluvaid veebilehekülgi te külastate;
 • lingid, millele vajutate kui olete meie teenustes interaktiivne.

Käesoleva kohta täiendava teabe saamiseks palun tutvuge meie küpsiste teatisega info@nutrimedical.ee.

Kuidas meiega kontakteeruda

Kui teil on küsimusi, tähelepanekuid või kaebusi seoses käesoleva Privaatsusteatisega või teie isikuandmete töötlemisega, võtke meiega palun ühendust meie e-maili teel info@nutrimedical.ee.

Nutricia-logo-n